986 86 59 90

Aínda que poida parecelo xa que a miúdo se usan indistintamente, demanda e denuncia non son a mesma cousa.

Así, a demanda é o escrito polo cal a parte actora (demandante) formula as súas pretensións ante os órganos da xurisdición civil (artigo 399 da Lei de Axuizamento Civil, por exemplo), contencioso-administrativa (artigo 52 da Lei da xurisdición contencioso-administrativa) ou laboral (artigo 80 da lei reguladora do seu procedemento).

Mais a denuncia sempre é penal (Título I do Libro II da lei de Axuizamento Criminal).

Imaxe: http://manuelgross.bligoo.com