986 86 59 90

Cando queremos adquirir un terreo ou unha construción situada en terreo rústico, e antes de asinar calquera tipo de contrato ou precontrato co vendedor, é recomendábel facer unha serie de consultas co fin de comprobar que o ben en cuestión poderá ser destinado ao fin para o cal a adquirimos. Para evitar desgustos posteriores, é preciso que acudamos aos seguintes administracións ou organismos públicos:

1.- Rexistro da Propiedade

O primeiro que temos que comprobar é a titularidade do ben e, no seu caso, as cargas do mesmo. É dicir: se quen se presenta como vendedor é realmente o titular do ben, e se existen terceiros con algún dereito sobre o mesmo. O Rexistro da Propiedade (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-propiedad) ten por obxecto a inscrición ou anotación de actos, contratos, ou resolucións administrativas ou xudiciais que afectan á propiedade ou outros dereitos (como arrendamentos, por exemplo) sobre bens inmobles.

Para iso, deberemos acudir ao Rexistro da Propiedade, ben á sede física correspondente ao lugar onde se atope o inmoble, ou ben a través da sede electrónica. http://www.registradores.org/

2.- Concello

Se a nosa intención é realizar unha construción (ou rehabilitar unha xa existente) ou establecer algún tipo de actividade comercial ou industrial, o seguinte paso é comprobar o tipo de terreo e as posibilidades urbanísticas do mesmo. Para iso o mellor é acudir ao

 correspondente, onde poderemos comprobar que tipo de solo é, en consecuencia, as súas posibilidades urbanísticas.

3.- Administración competente en materia de infraestruturas.

Como o máis probable é que o terreo se atope lindando cunha vía pública cuxa titularidade non é municipal, o aconsellábel é acudir á administración correspondente: a delegación provincial do Ministerio de Fomento, Consellería de Infraestruturas ou Deputación Provincial nos dirán en que medida está o inmoble que a nós nos interesa afectado pola proximidade dunha vía de circulación.

4.- Augas de Galicia.

Nin se vos ocorra esquecer Aguas de Galicia! Se o ben en cuestión está próximo a un curso de auga non podemos esquecer que a execución de calquera traballo en zona de protección de leitos precisará autorización administrativa previa deste organismo, polo que facer unha consulta con anterioridade a adquisición dun ben no que pretendamos realizar obras (sexan novas ou de mantemento).

5.- Rexistro de Bens de Interese Cultural.

E se despois de comprobar a titularidade do terreo e as súas cargas, de coñecer as súas posibilidades urbanísticas, de saber se está afectado pola proximidade dunha estrada ou curso de auga pensamos que xa todo está feito, aínda nos queda dirixirnos ao Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, pois se na contorna do ben que pretendemos se atopa algún ben deste tipo, calquera intervención a realizar na súa zona de amortecemento haberá de ser sometida a autorización previa pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural; independente de calquera outra autorización, licencia ou trámite previo á execución das intervencións.

Se chegamos ata aquí sen atopar ningunha traba aos nosos intereses… parabéns! Polo menos este traballo non terá sido en balde. En calquera caso, en SC Avogados somos da opinión de que é mellor facer todo este traballo con carácter previo pois así evitaremos desgustos, e quen sabe, algún que outro procedemento xudicial posterior.