SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Mercantil

Dereito mercantil e de sociedades

Entre outras, pero non limitado a:

  • Actuacións ante os Xulgados do Mercantil, con especial atención ao dereito concursal.
  • Redacción de estatutos e actas sociais e asesoramento na constitución de sociedades.
  • Asistencia a xuntas.
  • Trámites ante a Oficina Española de Patentes e Marcas.