SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Laboral

Dereito laboral

  • Despedimentos.
  • Tramitación de procedementos administrativos previos á vía xudicial (Inspección de Traballo, Tesourería Xeral da Seguridade Social, etc.).
  • Personación en dilixencias penais derivadas de accidentes de traballo, así como defensa no procedemento penal posterior de seguirse este.
  • Intervención en procedementos xudiciais (incluída a asistencia a conciliación previa ante o SMAC cando sexa preceptiva), en todas as súas instancias e ante todos os órganos xurisdicionais competentes.