SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Seguridade Social

Dereito da Seguridade Social

Tramitación de todo tipo de prestacións da Seguridade Social, tales como incapacidade temporal, impugnación de alta médica, incapacidades permanentes laborais ou xubilación; así como a intervención nos procedementos xudiciais que puideran derivarse das devanditas materias para o caso de non ter obtido una solución satisfactoria na vía administrativa.