SC Avogados

Servizos xurídicos integrais para particulares e PEME

Presentación

SC Avogados é un despacho de avogados orientado fundamentalmente a particulares e pequena e mediana empresa, que presta aos seus clientes un servizo integral de asesoramento xurídico previo e de defensa dos seus dereitos e intereses, tanto ante xulgados e tribunais coma ante calquera outro organismo público ou privado.
Para isto, SC Avogados conta non só cos recursos propios do despacho, senón que sempre que é necesario traballa en colaboración con profesionais doutros eidos (procuradores, economistas, peritos, psicólogos…) para conseguir a solución ao problema ou conflito obxecto de estudo.
Ademais, sempre que sexa necesario, desprazámonos persoalmente aos organismos ou xulgados que procedan; tanto dentro como fóra de Galicia.
Asemade, ofrécese ao cliente a posibilidade do uso das novas tecnoloxías como medio de facilitar o contacto co despacho.